Consells útils
Normativa RD 1027/2007


Marcas / Principales fabricantes
Descarregar PDF
Butlletí oficial de l'estat Normativa RD 1027/2007 - PDF

Articles principals:


ARTICLE 1. Objecte.

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, d'ara endavant RITE, té per objecte establir les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal·lacions tèrmiques als edificis destinades a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones, durant el seu disseny i dimensionament, execució, manteniment i ús, així com determinar els procediments que permetin acreditar el seu compliment.

Segons aquest article, tota instal·lació de climatització, calefacció i aigua calenta sanitària ha de complir amb les exigències del RITE. Martinez Ricart Succ., com a empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, li facilita el compliment de la normativa a través del seu equip de professionals acreditats.

ARTICLE 3. Responsabilitat de la seva aplicació.

Queden responsabilitzats del compliment del RITE, els agents que participen en el disseny i dimensionament, execució, manteniment i inspecció d'aquestes instal·lacions, així com les entitats i institucions que intervenen en el visat, supervisió o informe dels projectes o memòries tècniques i els titulars i usuaris de les mateixes, segons l'establert en aquest reglament.

El citat article estableix que titulars i usuaris també són responsables del compliment del reglament, així que és responsabilitat de tots els agents partícips en la instal·lació el compliment de les normatives. Martinez Ricart Succ. assumeix les màximes garanties sobre les seves instal·lacions, reparacions o revisions de manteniment, sempre en compliment de la normativa i en benefici del client.



ARTICLE 12. Eficiència energètica.

Les instal·lacions tèrmiques han de dissenyar-se i calcular-se, executar-se, mantenir-se i utilitzar-se de tal forma que es redueixi el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d'energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits...

El present reglament està destinat a la conservació del medi ambient amb les màximes garanties de benestar, confort i amb criteris d'eficiència energètica tals que es redueixi l'impacte sobre el medi ambient. L'eficiència energètica també suposa la reducció del consum de combustible i per tant un estalvi econòmic en les factures de gas, gasoil, biomassa o electricitat. La cura del medi ambient és responsabilitat de tots, així ho estableix la normativa i est és el compromís de Martinez Ricart Succ., sempre compromesos amb el medi ambient i amb el client.



ARTICLE 15. Documentació tècnica de disseny i dimensionament de les instal·lacions tèrmiques.

 1. Les instal·lacions tèrmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del RITE han d'executar-se sobre la base d'una documentació tècnica que, en funció de la seva importància, ha d'adoptar una de les següents modalitats:
 • quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major que 70 kW, es requerirà la realització d'un projecte;
 • quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major o igual que 5 kW i menor o igual que 70 kW, el projecte podrà ser substituït per una memòria tècnica;


ARTICLE 17. Memòria tècnica.

 1. Serà elaborada per instal·lador autoritzat, o per tècnic titulat competent. L'autor de la memòria tècnica serà responsable que la instal·lació s'adapti a les exigències de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat del RITE i actuarà coordinadament amb l'autor del projecte general de l'edifici.

La immensa majoria de llars i instal·lacions domèstiques s'engloben en el punt b) del citat Article 15, amb aparells de potència inferior als 70Kw. Per tant, quan se substitueix una caldera o aire condicionat, la normativa obliga a l'elaboració d'una Memòria Tècnica (model ITE-3), que solament les Empreses Instal·ladores Autoritzades poden proporcionar. Com a titular o usuari ha d'exigir a l'empresa instal·ladora aquesta Memòria Tècnica, ja que és aquest document el que acredita el compliment de la normativa RITE. Martinez Ricart Succ. gràcies a la seva certificació oficial de la Generalitat de Catalunya com a empresa acreditada, garanteix el compliment de la normativa i proporciona tota la documentació exigible en les seves intervencions.



ARTICLE 23. Certificat d'instal·lació.

1. Una vegada finalitzada la instal·lació, realitzades les proves de posada en servei de la instal·lació que s'especifiquen en la IT 2, amb resultats satisfactoris, l'instal·lador autoritzat i el director de la instal·lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de la instal·lació.

És responsabilitat de l'Instal·lador Autoritzat realitzar el Certificat d'Instal·lació i totes les proves pertinents per a la posada en funcionament de la mateixa. Exigeixi sempre aquest certificat al seu instal·lador com a prova del compliment de la normativa RITE. Solament així podrà tenir garanties sobre la instal·lació realitzada, assegurant-se que dita instal·ladora sigui autoritzat i compleixi amb la llei. Martinez Ricart Succ., com a empresa Mantenedora Autoritzada, compleix amb totes les exigències legals, garantint totes les seves intervencions com estableix el reglament RITE.



ARTICLE 25. Titulars i usuaris.

 1. El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és responsable del compliment del RITE des del moment en què es realitza la seva recepció provisional, d'acord amb el que es disposa en l'article 12.1.c) de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, pel que fa al seu ús i manteniment, i sense que aquest manteniment pugui ser substituït per la garantia.

L'Article 25 del RITE estableix que són els titulars o usuaris de les instal·lacions els responsables de les mateixes referent al seu manteniment. No importa que la instal·lació o l'aparell estiguin en període de garantia, segueix sent d'obligat compliment realitzar el correcte manteniment. Martinez Ricart Succ. li ofereix diferents formes de realitzar el correcte manteniment de la seva instal·lació, sempre adaptant-se a les seves necessitats i les de la seva instal·lació per garantir el compliment de la normativa.



ARTICLE 26. Manteniment de les instal·lacions.

 1. Les operacions de manteniment de les instal·lacions subjectes al RITE es realitzaran per empreses mantenedoras autoritzades.
 1. L'empresa mantenedora serà responsable que el manteniment de la instal·lació tèrmica sigui realitzat correctament d'acord amb les instruccions del «Manual d'Ús i Manteniment» i amb les exigències d'aquest RITE.
 1. El manteniment de les instal·lacions subjectes a aquest RITE serà realitzat d'acord amb l'establert en la IT 3, atenent als següents casos:
  • Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica nominal total instal·lada en generació de calor o fred igual o superior a 5kW i inferior o igual a 70kW.
   Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenedora, que ha de realitzar el seu manteniment d'acord amb les instruccions contingudes en el «Manual d'Ús i Manteniment».
  • Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica nominal total instal·lada en generació de calor o fred major que 70 kW.
Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa mantenedora amb la qual el titular de la instal·lació tèrmica ha de subscriure un contracte de manteniment, realitzant el seu manteniment d'acord amb les instruccions contingudes en el «Manual d'Ús i Manteniment»

L'Article 26 estableix que solament les empreses mantenedoras autoritzades poden realitzar el correcte manteniment de les instal·lacions i són aquestes les responsables del compliment de la normativa. Estableix també, que les instal·lacions amb potències entre 5 i 70kW han de realitzar revisions periòdiques, i que les instal·lacions amb potències superiors a 70kW han de realitzar un Contracte de Manteniment Preventiu amb una empresa mantenedora autoritzada. Martinez Ricart Succ., com a empresa Mantenedora Autoritzada i acreditada per la Generalitat de Catalunya, ofereix el més complet Contracte de Manteniment al preu més competitiu del mercat. Totes les nostres modalitats de Contracte de Manteniment inclouen la realització de les Revisions periòdiques, garantint el compliment de la normativa RITE.



ARTICLE 28. Certificat de Manteniment.

 1. Anualment el mantenedor autoritzat titular del carnet professional i el director de manteniment, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, subscriuran el certificat de manteniment, que serà enviat, si així es determina, a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, quedant una còpia del mateix en possessió del titular de la instal·lació. La validesa del certificat de manteniment expedit serà com a màxim d'un any.

L'Article 28 estableix que l'Empresa Mantenedora Autoritzada encarregada de realitzar el manteniment de la instal·lació, ha d'emplenar i expedir un Certificat Anual de Manteniment. En el cas de Catalunya, aquest document rep el nom de "Certificat Anual de Manteniment Model ITE-6", que ha d'estar degudament emplenat i segellat per l'empresa autoritzada encarregada del manteniment. Martinez Ricart Succ. sempre certifica les seves revisions de manteniment i facilita al titular o usuari de la instal·lació el citat "Certificat Anual de Manteniment Model ITE-6", sempre en compliment de la normativa vigent.



ARTICLE 35. Empreses instal·ladores autoritzades.

 1. Per a l'exercici d'aquesta activitat, han de, a més d'haver estat autoritzades per a això, trobar-se inscrits en el Registre d'empreses instal·ladores autoritzades, en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on radiqui la seva seu social.


ARTICLE 36. Empreses mantenedoras autoritzades.

 1. Per a l'exercici d'aquesta activitat, han de, a més d'haver estat autoritzades per a això, trobar-se inscrites en el Registre d'empreses mantenedoras autoritzades, en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on radiqui la seva seu social.


ARTICLE 38. Registre.

 1. Les empreses instal·ladores i mantenedoras registrades estan obligades a tenir una còpia del certificat de registre a la disposició del públic i han de fer-ho constar en els seus documents tècnics i comercials.

Els Articles 35, 36 i 38 estableixen que les empreses que exerceixin la seva activitat com a instal·ladors o mantenedores d'instal·lacions tèrmiques, no solament han d'estar inscrites en el registre, sinó posar a la disposició del client el certificat que garanteix el compliment dels requisits exigibles per desenvolupar la seva activitat. Martinez Ricart Succ. disposa de totes les titulacions i documentació exigibles per la llei per exercir la seva activitat com a Empresa Mantenedora d'instal·lacions tèrmiques i climatització, posem a la seva disposició les nostres acreditacions.



ARTICLE 43. Infraccions i sancions.

En cas d'incompliment de les disposicions obligatòries regulades en aquest RITE s'estarà al que es disposa en els articles 30 a 38 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, sobre infraccions administratives.

La llei preveu sancions administratives per a tots els agents responsables del compliment del RITE. No solament les empreses Instal·ladores o mantenedoras tenen responsabilitat en el compliment de la normativa, titulars i usuaris també són responsables del compliment de la mateixa, tal com s'estableix en els articles 3 i 25. Com a usuari o titular ha d'exigir a l'empresa que manipuli la seva instal·lació que compleixi amb la normativa, tant en autoritzacions administratives com en les seves actuacions. Martinez Ricart Succ., com a Empresa Mantenedora autoritzada, es compromet a complir amb la normativa, donant a l'usuari o titular de la instal·lació totes les garanties i la tranquil·litat d'estar complint amb el RITE.