< Martinez Ricart Succesors. Instal·lació, reparació y manteniment de calderes, aire condicionat, biomassa, energies renovables, electricitat, lampisteria, comunitats, ...
Marcas / Principales fabricantes

Certificat anual de manteniment ITE-6

Martinez Ricart succ. compta amb la certificació oficial per expedir el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, que exigeix la llei quan es realitza la revisió obligatòria de la seva instal·lació.

Descàrrega del Model ITE-6, Certificat de manteniment anual des de la web de la Generalitat de Catalunya: Model ITE-6 [DOC,224,5 KB.] (actualitzat: març 2009).

El Reial decret Legislatiu 1027/2007 (RITE), en el seu Article 25, estableix que el titular o usuari de la instal·lació és directament responsable de la mateixa i ha d'encarregar a una Empresa Mantenedora Autoritzada la realització de la Revisió de Manteniment Obligatòria de la seva instal·lació. L'Article 26 estableix per a instal·lacions entre 5 i 70Kw de potència (les instal·lacions domèstiques de la majoria de llars) la Revisió de Manteniment Obligatòria RITE serà anual. També estableix en el seu Article 28 i la Instrucció 04/2008 SIE, que aquesta revisió ha de ser realitzada per una empresa Mantenedora Autoritzada que haurà d'expedir el document CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6 a l'usuari o titular.

El RITE en la seva Instrucció Tècnica IT3, estableix un Programa de Manteniment Preventiu i un Programa de Gestió Energètica. Aquests programes marquen una sèrie de punts a revisar anualment segons el tipus d'aparell, tals com: Neteja dels generadors, les seves xemeneies o conductes, comprovació d'estanqueïtat dels diferents circuits i fluids, neteja de cremadors, revisió de gots d'expansió, comprovació de fugides de gas, revisió i neteja de filtres, revisió d'unitats terminals, revisió dels aïllaments, verificació dels sistemes de seguretat, etc. Totes aquestes verificacions apareixen reflectides en el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, que solament pot expedir i certificar una Empresa Mantenedora Autoritzada per l'organisme competent de la Comunitat Autònoma.

Hem de donar gran importància al compliment de la normativa, per la pròpia seguretat de la seva llar, l'estalvi energètic i el compromís amb el medi ambient. Un control periòdic de les instal·lacions pot garantir la seguretat per als usuaris. Així mateix les instal·lacions tèrmiques suposen una important part del consum energètic global i les revisions establertes al Programa de Gestió Energètica del RITE garanteixen el menor consum, la qual cosa es tradueix en un estalvi en la factura energètica i en la major cura pel medi ambient.

En Martinez Ricart Succ. realitzem la Revisió de Manteniment Anual RITE emetent el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, al preu més competitiu del mercat amb un personal qualificat i autoritzat.